BemutatkozóA Családi Csődvédelmi Szolgálat Központi Szerve

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény célja, hogy az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzottan eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának megteremtéséhez.

Az adósságrendezési eljárás során a törvényben meghatározott feladatokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat látja el.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az Igazságügyi Hivatal szervezeti egysége, a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei a fővárosi és megyei kormányhivatalokban felállításra kerülő szervezeti egységek.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az Igazságügyi Hivatal.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének feladatai

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (a továbbiakban: „Are. törvény”) szabályozott adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az Igazságügyi Hivatal szervezeti egysége.

Az igazságügyért felelős miniszter a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének útján gyakorolja a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei (a továbbiakban: „területi szerv”) feletti szakmai irányítást.

Az Are. törvénnyel létrehozott jogintézmény új joggyakorlat bevezetését kívánja meg, erre tekintettel az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében szakmai támogatást nyújt a Családi Csődvédelmi Szolgálatok területi szervei részére.

E szakmai támogatás körében az Igazságügyi Hivatal Családi Csődvédelmi Szolgálat (a továbbiakban: „IH CsSz”) szervezeti egysége módszertani állásfoglalásokat, szakmai útmutatókat bocsát a területi szervek rendelkezésére, továbbá eseti és rendszeres szakmai beszámoltatással, szakmai kontrollrendszerek alkalmazásával segíti a területi szervek és családi vagyonfelügyelők jogalkalmazó tevékenységét.

A természetes személyek adósságrendezési eljárásaival összefüggésben tájékoztatást nyújt az érintettek részére. További tájékoztatást tesz közzé honlapján az adósságok felhalmozódásának és túladósodottság elkerülése érdekében célszerű intézkedésekre, az adósságrendezés kezdeményezésének feltételeire és eljárásrendjére vonatkozóan, valamint közzéteszi az adósságrendezéssel összefüggő beadványok, űrlapok, jognyilatkozatok mintáját.

Az IH CsSz az adósságrendezési eljárásban a kérelmek benyújtásával, a jogok gyakorlásával és a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan a leggyakoribb kérdésekre vonatkozóan rendszeresen információkat tesz közzé, közérthető és szemléletes módon mutatja be a hiánypótlásra vonatkozó tudnivalókat.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve a jogszabályokban meghatározott feladatai során:

 • ellátja a jogszabályokban meghatározott közfeladatait, valamint az ezzel összefüggő koordinációs és a tájékoztatási feladatokat,
 • hatásvizsgálatokat készít el, jogalkotási és eljárásjogi szakértői, döntés-előkészítési tevékenység végez
 • közreműködik a statisztikai információrendszer kialakításában, működtetésében
 • a lakosság részére tájékoztató anyagokat tesz közzé
 • ellátja a családi vagyonfelügyelők tevékenységének szakmai felügyeletét
 • biztosítja az adósságrendezési ügyekkel összefüggő iratok, nyilvántartások biztonságos tárolását, kezelését, rendszerezését, megőrzését, archiválását, az eljárás résztvevőivel való kapcsolattartás ügyviteli és szervezési feltételeit
 • ellátja az adósságrendezési nyilvántartással (ARE) összefüggő adatkezelési feladatokat
 • kérelemre, díj ellenében tanúsítványt állít ki, illetőleg hiteles vagy nem hiteles másolatot állít ki a belföldi természetes személyek részére a kérelmező természetes személy adósságrendezési eljárásában nyilvántartott okiratokról
 • módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását
 • képzéseket, továbbképzéseket szervez a vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére
 • szakmai kapcsolatot ápol hazai és nemzetközi tudományos szervezetekkel, intézményekkel

 

Vissza