Bemutatkozó

Az Igazságügyi Hivatal

Az Igazságügyi Hivatal az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból történő kiválással, 2014. október 1. napjával jött létre.

Az Igazságügyi Hivatal meghatározó feladata, hogy az Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeként részt vállaljon azoknak a kiemelt állami feladatoknak az előkészítésében és megvalósításában, amelyek egyfelől az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megóvását és erősítését célozzák, másfelől széles társadalmi rétegeket érintően biztosítják a jogvédelem hatékony érvényesülését és az életkörülmények javítását.

Az Igazságügyi Hivatal feladataihoz tartozik továbbá a jogi szakvizsgabizottság és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tevékenységének támogatása, és tudományos kutatói tevékenysége útján az Igazságügyi Minisztérium jogszabály-előkészítési feladatainak segítése.

A Jogi segítségnyújtó Szolgálatról

A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A Szolgálat általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy tárgyától függetlenül a hozzá fordulóknak - egyszerűbb megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve hatásköri-, illetékességi útmutatást ad, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében: peren kívüli ügyekben tanácsadás és/vagy okiratkészítés céljából jogi segítő (ügyvéd) közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára.

A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat fontosabb feladatai:

  • jogi tanácsadás, hatásköri-, illetékességi útmutatás
  • peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezése
  • pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése

A Pártfogó Felügyelői Szolgálatról

A Szolgálat környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények készítésével részt vesz az ügyészi és a bírósági döntéshozatal előkészítésében. Végrehajtja a közérdekű munka büntetéseket és a pártfogó felügyeleti intézkedéseket. A büntető és szabálysértési ügyekben alkalmazott közvetítői eljárások (mediáció) lefolytatásával hozzájárul a bűncselekményekkel és szabálysértésekkel okozott károk enyhítéséhez és elősegíti, hogy az elkövető személyes felelősségvállalása útján a sértettet kártalanítsa. A Szolgálat célja, hogy a büntetés-végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek.

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat fontosabb feladatai:

  • felnőtt- és fiatalkorú korú bűnelkövetők pártfogó felügyelete
  • közérdekű munka büntetés végrehajtása
  • közvetítői eljárás az elkövető és a sértett között

Az Áldozatsegítő Szolgálatról

Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése.
A Szolgálat ezen célkitűzéseket, az áldozatok segítésével és az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokat, különböző támogatási formákon keresztül látja el.

Az Áldozatsegítő Szolgálat fontosabb feladatai:

  • tájékoztatás, tanácsadás és érdekérvényesítés elősegítése
  • azonnali pénzügyi segély engedélyezése
  • állami kárenyhítés engedélyezése

Az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájáról

Az Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeként az Igazságügyi Hivatal országos szinten, az igazságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó valamennyi jogi szolgálatot művelők (pártfogó felügyelők, áldozatsegítők, jogi segítségnyújtók, a végrehajtók ellenőrzésével foglalkozó, a magáncsődben dolgozó vagyonfelügyelők, mint kormánytisztviselők, bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, mediátorok, felszámolók) alkalmazási-működési feltételeként előírt alapképzését, továbbképzését egységes szemléletű, minőségbiztosítást is garantáló országos képzési centrumként látja el.

Ennek megvalósításaként az Igazságügyi Hivatal aktívan részt vesz a képzési programok előkészítésében, tudományos konferenciákat szervez, kézikönyveket és oktatási segédanyagokat készít, tudományos kutatást irányít, és széleskörű tudományszervezési tevékenységet folytat mind hazai, mind nemzetközi szinten.

A bírósági végrehajtók ellenőrzéséről és a bírósági végrehajtók ellen benyújtott panaszkezelés felügyeletéről

Az Igazságügyi Hivatal ellenőrzi 2015. március 1-jétől a bírósági végrehajtók működését, ügyvitelét és pénzkezelését. A Hivatal a végrehajtók ügyvitelét, hivatali működését és magatartását, átfogó vizsgálat, soron kívüli vizsgálat, célvizsgálat, utóvizsgálat lefolytatása keretében ellenőrizheti. Az ellenőrzésekről jelentés készül, amelyben megfogalmazott javaslatok alapján a végrehajtó intézkedési terv készítésére köteles, melyet a Hivatal hagy jóvá.

Az ellenőrzések legfontosabb megállapításait és javaslatait, valamint az intézkedési tervi feladatok teljesítését a Hivatal éves ellenőrzési jelentésében foglalja össze, és a tárgyévet követő év március 1-jéig küld meg a miniszternek és a kamara elnökének.

Az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatos panaszt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara vizsgálja ki. A kamara az előterjesztett panaszok számáról, tárgyáról, értékeléséről és az azok alapján tett kamarai intézkedésekről havonta tájékoztatja az Igazságügyi Hivatalt. Az Igazságügyi Hivatal mintavétel útján történő eljárással ellenőrzi, hogy a panasz elbírálása megfelelt-e a jogszabály céljának, és a panasz tárgya tekintetében az egyéb jogszabályoknak. A folyamatos felügyelet ellátása érdekében az Igazságügyi Hivatal és a kamara évente, szükség esetén félévente áttekinti az elintézett panaszokat. Az Igazságügyi Hivatal az igazságügyért felelős minisztert és a kamara a közgyűlést évente tájékoztatja a panaszügyek intézéséről.

Az Igazságügyi Hivatalt a főigazgató vezeti, munkáját főigazgató-helyettesek segítik.


További információ

 

Vissza