Fontos információk

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN AZ ADÓS (ADÓSTÁRS) OLDALÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKRŐL

I. Mind a bíróságon kívüli, mind a bírósági adósságrendezési eljárás során felmerülő költségek

A bírósági adósságrendezési eljárásra akkor kerül sor, ha

 • A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) meghatározza azoknak az adatoknak a körét, amelyet a Családi Csődvédelmi Szolgálat bejegyez a közhiteles Adósságrendezési (ARE) nyilvántartásba. Az adós, adóstárs, valamint az eljárásban részt vevő egyéb kötelezett a Családi Csődvédelmi Szolgálat bármelyik területi szervénél személyesen, ingyenesen betekinthet az adósságrendezési ügyükre vonatkozó adatokba.
 • Az ARE nyilvántartás adatai közül az adósságrendezés hatálya alatt állásra, az eljárás kezdő és záró időpontjára vonatkozó adatszolgáltatást kérhet igazgatási szolgáltatási díj ellenében azon személy vagy szervezet, aki erre vonatkozó jogi érdekét hitelt érdemlő módon igazolja, vagy ha az adatigénylő az adósságrendezés alatt álló személlyel szemben olyan okirattal igazolt követeléssel rendelkezik, amely hatósági vagy bírósági úton végrehajtható.
 • A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet értelmében 2015. október 1-jétől az  ilyen adatigénylés díja 5 000 Ft, amelyet a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kincstárnál vezetett 10032000-00337177-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni átutalási megbízással vagy készpénz átutalási megbízással postai úton.
  Túlfizetés esetén a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjon felüli összeget 30 napon belül hivatalból visszatéríti.
 • A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve (Igazságügyi Minisztérium) kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében tanúsítványt állít ki arról, hogy a kérelmező belföldi természetes személy az ARE nyilvántartásban nem szerepel, vagy arról, hogy szerepel és a tanúsítványba foglalni kért, nyilvántartott adatokról. Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján elérhető kérelem formanyomtatvány, akkor tanúsítvány csak ennek használatával kérhető.
  A jogosult döntése alapján igényelhető papír alapú, illetve elektronikus tanúsítvány is, amelyek díja a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet értelmében:
   

   Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány díja

  a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 3600 Ft,

  b) papíralapú dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 6600 Ft.

  Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés b) pontja szerinti tanúsítvány díja

  a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 6000 Ft,

  b) papíralapú dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 10 000 Ft.

  Az Are. tv. 16. § (8) bekezdés szerinti okiratmásolat díja 120 Ft/oldal

  Az igazgatási szolgáltatási díjat a CsSz központi szerv kincstárnál vezetett 10032000-00337177-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni átutalási megbízással vagy készpénz átutalási megbízással postai úton.
  Túlfizetés esetén a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjon felüli összeget 30 napon belül hivatalból visszatéríti.
 • A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében hiteles vagy nem hiteles másolatot állít ki a belföldi természetes személyek részére a kérelmező természetes személy adósságrendezési eljárásában nyilvántartott okiratokról. Amennyiben a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján elérhető kérelem formanyomtatvány, akkor okiratmásolat csak ennek használatával kérhető. Az okiratmásolat díja 120 Ft/oldal, amelyet a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének a kincstárnál vezetett 10032000-00337177-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni átutalási megbízással vagy készpénz átutalási megbízással postai úton.
  Túlfizetés esetén a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szerve az igazgatási szolgáltatási díjon felüli összeget 30 napon belül hivatalból visszatéríti.

II. Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban felmerülő költségek

 • A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezése költségmentes, ugyanakkor az adósnak vállalnia kell a pénzügyi intézmény (főhitelező) által meghatározott minimum havi törlesztő részlet megfizetését, amely a jelzáloghitel-szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés alapján nyilvántartott követelés 7,8 %-ának 1/12-ed része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8 %-ának 1/12-ed része.
 • Az eljárás megindítását követően az adósnak és az adóstársnak postai és távközlési költségátalányként összesen egyszeri 30 000 Ft összegű adminisztrációs költséget kell megfizetnie a főhitelező részére. A főhitelező a bíróságon kívüli adósságrendezési feladatainak ellátásáért egyéb díjat vagy költségtérítést az eljárás egyéb résztvevőitől nem kérhet.
  A költségátalányt a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül, de legkésőbb az első törlesztőrészlettel együtt kell megfizetni. Ennek elmulasztása a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás adós érdekkörében fennálló sikertelenségét alapozza meg.
 • A Családi Csődvédelmi Szolgálat illetékes területi szerve az adósságrendezés iránti kérelemben foglaltak megalapozottsága, továbbá az adós (adóstárs) és vele közös háztartásban élő személyek lakhatását biztosító lakáskörülmények vizsgálata céljából környezettanulmány készítésére kéri fel az adós lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha ezt a főhitelező vagy a hitelezők számszerű többsége kéri. A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet értelmében a környezettanulmány díja 5 400 forint, amelyet az adós visel.
 • Az adós, adóstárs, valamint az egyéb kötelezett az adósságrendezési eljárásban a követelése(i) érvényesítése érdekében a jogszabályok szerinti igényérvényesítési eljárást köteles kezdeményezni, amely tekintetében illetékfeljegyzési jog illeti meg. Az illetékfeljegyzési jogot a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 85/A. §-a szabályozza, lényege, hogy ezekben a perekben a fél helyett az illetéket az állam előlegezi, de a feljegyzett illetéket a perköltségviselés szabályai szerinti pervesztes fél köteles az eljárás végén megfizetni az államnak.
  A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (Itv.) foglaltak szerint – az alábbi eljárási cselekmények esetén a jogszabályban meghatározott összegű illeték fizetésével szükséges számolni:
  • Az adósságrendezési eljárásban hozott végzés elleni felülvizsgálat, illetve perújítás illetéke 30 000 forint (Itv. 50. § (5) bekezdés)
  • Az adósságrendezési nyilvántartásba történő bejegyzések törlésére irányuló kérelem illetéke 10 000 forint (Itv. Melléklet XXV. pontja)

III. Bírósági adósságrendezési eljárásban felmerülő költségek

Az adósságrendezési eljárás bírósági szakaszára akkor kerül sor, ha az eljárás bíróságon kívüli szakaszának kezdeményezése vagy lefolytatása eredménytelen volt, vagy nincs főhitelező ezért nincs lehetőség a bíróságon kívüli adósságrendezésre.
A bírósági szakaszban az adósnak, adóstársnak nem kell az II/2. pont szerinti adminisztrációs költségátalányt befizetni.

 • Az adósnak, adóstársnak a bírósági adósságrendezést elrendelő végzés kézbesítését követően is teljesíteni kell a főhitelező részére a minimum havi törlesztő részlet fizetését. Ennek összege a jelzáloghitel-szerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés alapján nyilvántartott követelés 7,8 %-ának 1/12-ed része, de legfeljebb a zálogjoggal terhelt ingatlan forgalmi értéke 7,8 %-ának 1/12-ed része.
 • A bírósági adósságrendezési eljárás polgári nemperes eljárás, amelyben díj- és költségmentességének, valamint illeték- és költségfeljegyzésnek nincs helye. Az Itv. alapján a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása során az alábbi illetékek megfizetésével szükséges számolni:
  • A bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezésének illetéke 30 000 forint, amely magában foglalja az egyezségkötési eljárás és a mentesítési eljárás illetékét is. (Itv. 44/A. § (1))
  • A bírósági adósságrendezési egyezség módosítása, valamint az adósságtörlesztési határozat módosítása kezdeményezésének illetéke 15 000 forint. (Itv. 44/A. § (2))
  • Az adós vagy a hitelező által az eljárás megszüntetése iránti kérelem illetéke 30 000 forint. (Itv. 44/A. § (3))
  • Az adós örököse (örökösei) jogutódként történő bevonása iránti kérelem illetéke 15 000 forint. (Itv. 44/A. § (4))
  • A mentesítő határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem illetéke 30 000 forint. (Itv. 44/A. § (5))
  • A bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem, valamint a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem illetéke 30 000 forint. (Itv. 44/A. § (6))
  • A bírósági adósságrendezési eljárás során benyújtott kifogás illetéke 15 000 forint. (Itv. 43. § (8)) Ha a kifogás alapos, a bíróság a kifogásnak helyt adó döntésében hivatalból rendelkezik a kifogás illetékének a kifogást előterjesztő részére történő visszatérítéséről. Az ügy érdemében hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint, minden más esetben 10 000 forint. (Itv. 47. § (4))
  • Az adósságrendezési eljárásban hozott végzés elleni felülvizsgálat, illetve perújítás illetéke 30 000 forint. (Itv. 50. § (5))
  • Az adósságrendezési nyilvántartásba történő bejegyzések törlésére irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. (Itv. Melléklet XXV. pontja)
  Az adósságrendezési eljárásban minden fél és egyéb kötelezett viseli a saját költségét, a költségviselésről szóló külön bírósági döntés nélkül. A költségviselésről csak kérelemre, és kizárólag abban az esetben dönt a bíróság, ha a költség viselésére nem az a fél köteles, aki azt ténylegesen megelőlegezte vagy megfizette.
 • Az adósnak és az adóstársnak az adósság törlesztése céljából egy közös pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie, amelynek költségét (beleértve a hitelezők részére történő átutalással összefüggő díjakat és költségeket is) viselik.
 • Az adósnak, adóstársnak egy külön pénzforgalmi számlát is kell nyitni az adósságrendezésbe be nem vont pénzeszközei kezelésére, amely költségét viselik.
 • A bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezség végrehajtása során a hitelezők díj- és költségmentesen kötelesek az adóst, adóstársat minden olyan információval ellátni, amely az egyezség végrehajtására szolgál.
 • Amennyiben a bíróság adósságtörlesztési határozatot hoz, a családi vagyonfelügyelő az adósságtörlesztési terv előkészítéséhez indokolt esetben kiegészítő, egyszerűsített környezettanulmányt kérhet, amelynek költségét (2 700 forint) az adós, adóstárs viseli
 • Az adósságtörlesztési tervben az adós egyéni vállalkozása, foglakozása gyakorlásához, továbbá az adóstárs foglalkozása gyakorlásához szükséges, az Are. tv. szerint meghatározott eszközöket vissza kell hagyni, amely eszközökre vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötni.

 

Vissza